nos mudamos

viernes, 24 de septiembre de 2010

Bioestimuladores Marihuana: Reanimator

Estamos migrando este blogue a todosementes.blogspot.com. Siguenos dende alí.


REANIMATOR Grow. Bioestimulador para marihana, Bote 30 cc 12 €.

Axudanos a manter esta páxina. Merca en TODOSEMENTES.


CARACTERÍSTICAS:

REANIMATOR é un complexo concentrado especial para o cultivo profesional do cánabo,
desenvolto para estimular o crecemento e favorecer a floración.
Seu potencial está baseado na mestura do poder bioestimulante que poseen os aminoácedos de síntese de calidade farmaceutica e oligopéptidos, xunto con elementos como ácedos húmicos, fúlvicos, huminas e outros elementos naturais de baixo peso molecular e rápida absorción.
Coa aplicación de Reanimator proveemos ás células da planta aminoácedos ceibes biolóxicamente activos, permitindo un aforro de enerxía, que esta emprega  para un crecemento maior e mellor.

EFECTOS NA PLANTA:

* Incrementa o vigor en vexetativo.(favorece a sintese de mRNA creando fitohormonas
naturais)
* Incremento e maior efectivicade da masa radicular.
* Estimulación da producción de Cannabigerol (THCa, precursor do THC)
* Incremento da actividade biolóxica de todos os elementos cos que sexa mesturado.
* Mellor absorción dos elementos naturais do chan.
* Mellor asimilación dos fertilizantes comúns.
* Aumenta a acción dos tratamentos fitosanitarios.
* Resistencia frente a pragas (creación de fitoalexinas)
* Resistencia a temperaturas extremas.
* Tratamento de choque para recuperar unha planta danada.

REANIMATOR é apto para cultivos orgánicos e podese mesturar con calisqueira tipo de insecticida, funxicida ou fertilizante, facilitando sua acción de penetración na planta.

DOSE (para cultivo de marihuana)

1cc por semana (aproximadamente 20 pingueiras)
Unha botella de 30 cc servirá para unha planta durante un ano. Mesturase 1cc en 1 litro de auga e aplicase vía foliar mollando ben as follas.Debese aplicar mellor polo serán (horario planta), xa que os estomas están mais abertos.
Os estomas son os principais participantes na fotosintese, xa que por eles levase a cabo o intercambio gaseoso mecánico, é decir que neste lugar sae o oxixeno (O2) e entra do dioxido de Carbono (CO2). Outra das funcións dos estomas é a asimilación de nutrintes aplicados por vía foliar. Nas plantas de cánabo ou marihuana, a maior parte dos estomas atopase na parte inferior da folla)

Para un mellor aproveitamento de REANIMATOR, recomendase aplicalo á derradeira hora do serán, xa que os estomas están completamente abertos, sendo moito mais efectiva a penetración do producto vía foliar. Si ademais pulverizamos o producto de abaixo cara arriba, aplicaremos o producto directamente sobre os estomas.as pingueiras de producto que caian a terra estarán a disposición da masa radicular, sendo absorbidas  e trasladadas a todas as células da planta.

Debese repetir a aplicación semanalmente.


Algunhas ACLARACIONS arredor do REANIMATOR:( Por Distribucións Kiko Haze)

REANIMATOR é un producto totalmente natural, enriquecido con NPK+microelementos, aminoácedos 
e ácedos húmicos, fúlvicos e huminas. NON É QUÍMICO.

O segredo do prodcuto é a combinación de elementos como os do seu aminograma. Lembremos que
un aminoácedo é parte de un péptido, este ven da cadea polipéptida, que a sua vez é parte de unha proteina; e unha proteina non é mais que un anaco minúsculo de un residuo ORGÁNICO.

A diferenza entre aplicar REANIMATOR e adubos orgánicos é que aforramoslle á planta a enerxía que necesita para "partir" os elementos orgánicos que damoslle a traverso dos adubos, e asimilaos directamente. Con isto logramos que a planta gaste suas enerxías en outras cousas, como pode ser a creación de flores, de termpenos, etc.
Ademais debemos engadirlle a isto que cada aminoácedo ten unha función específica na planta, de tal xeito que non se obteñen os mesmos efectos aplicando, por poñer un exemplo, arginina que valina.

O que se procura coa aplicación semanal de REANIMATOR é estimular o crecemento, equilibrar o estercado, restarlle stress á planta e aumentar a producción de THC, que ven determiñado pola estimulación de terpenos precursores e a combinación do ácedo olivetólico e "geranilpirofosfato" qie forman o ácedo cannabigerólico. Estes compostos xeneran ácedos cannabidiólico (CBDA),ácedo tetrahidrocannabinólico e ácedos cannabiocorménicos (CBCA) que a sua vez xeneran o THC (tetrahidrocannabinol), que é o que realmente se busca: MAIS RESINA.
É ben sabido que a planta vai medrar case en calqueira condición e con caseque calqueira abonado, pero si queremos mais floración, mais cogollo, mais THC, compre aplicar productos como este.

Falando con un profesional do cultivo sobre as diferenzas existentes antre os agricultores antigos e as novas técnicas de cultivo, co exemplo da aplicación de ferro á planta para previr ou curar a clorosis férrica (amarelamento da folla, cando o nervio central queda verde escuro), veiamos como na antiga agricultura clavavase unha ferradura no chan para que esta desfixerase coa choiva e a oxidación. As particulas de ferro logo teñen que disolverse ata que son tan pequenas que os capilares da raiz poidan absorbelas. Na agricultura actual aplicase quelato de ferro (EDDHA con un 80% de o-o) para evitar o proceso anterior e darlle á planta ferro puro e da mellor calidade en toda a masa radicular. ESTA É A DIFERENCIA.Non é o mesmo poñer clavos no chan que aplicar quelato de ferro. Ademais, os clavos poden estar feitos con unha aleación que podería ser tóxica para a planta.
Compre non perder de vista a importancia de cada elemento no aminograma así como o proceso de obtención do mesmo. Non é o mesmo dividir unha proteina mediante hidrólese enzimática...e as cantidades e calidades dos ácedos húmicos e fúlvicos e huminas que o cánabo ou marihuana pode sintetizar nunha semana... e moitos outros elementos necesarios para o equilibrio do abonado.

Tratase de emular as condicións óptimas que tería a planta no seu propio ecosistema... verdade que para un cultivo idoneo compre un invernadoiro? e non e verdade que debemos regular a cantidade de horas/luz que recibe a planta? coas técnicas de fertilización ocurre o mesmo.. canto mais fagamos creer á planta que está no seu propio ecosistema, mellores colleitas obteremos.


------------------------------------
ES

REANIMATOR es un complejo concentrado especial para el cultivo profesional de cannabis, desarrollado para estimular su crecimiento y favorecer la floración.Su potencial está basado en la mezcla del poder bioestimulante que poseen los aminoácidos de síntesis de calidad farmacéutica y oligopéptidos, junto a elementos como ácido húmicos, fúlvicos, huminas y otros elementos naturales de bajo peso molecular y rápida absorción.Con la aplicación de REANIMATOR proveemos a las células de la planta aminoácidos libres biológicamente activos, permitiendo un ahorro de energía, que ésta emplea para un mayor y mejor crecimiento.

EFECTOS EN LA PLANTA:

* Incremento vegetativo (favorece la síntesis de mRNA creando fitohormonas naturales)
* Incremento y mayor efectividad de la masa radicular.
* Estimulación de la producción de Cannabigerol (THCa)
* Incrementa la actividad biológica de todos los elementos con los que se mezcle.
* Mejor absorción de los elementos naturales del suelo.
* Mejor asimilación de los fertilizantes comunes.
* Aumenta la acción de los tratamientos fitosanitarios.
* Resistencia frente a plagas (creación de fitoalexinas)
* Resistencia a temperaturas extremas
* Tratamiento de choque para recuperar una planta dañada.

REANIMATOR es apto para cultivos orgánicos y se puede mezclar con cualquier tipo de insecticida, fungicida o fertilizante, facilitando su acción de penetración en la planta.

DOSIS:cultivar marihuana

1cc por semana
(aprox 20 gotas)

Aproximadamente, una botella de 30cc servirá para una planta durante un año. Mezclado en 1L de agua y vía spray mojando bien las hojasAplicar preferiblemente por la tarde, ya que el estoma de la hoja está mas abierto.(Los estomas son los pequeños poros de las plantas localizados en la superficie de sus hojas. Constan de dos grandes células de guarda y oclusivas rodeadas de células acompañantes. La separación que se produce entre las dos células de guarda (que se pueden separar por el centro manteniéndose unidas por los extremos) denominada "ostiolo", regula el tamaño total del poro y por tanto, la capacidad de intercambio de gases y de pérdida de agua de la planta. Los estomas son los principales participantes en la fotosíntesis, ya que por ellos transcurre el intercambio gaseoso mecánico, es decir que en este lugar sale el oxígeno (O2)
y entra dióxido de carbono (CO2). Otra de las funciones de los estomas es la asimilación de nutrientes aplicados vía foliar.

En la planta de marihuana, la mayor parte de los estomas se encuentra en la parte inferior de la hoja.
Para un mejor aprovechamiento de REANIMATOR, se recomienda aplicarlo a última hora de la tarde ya que los estomas están completamente abiertos, siendo mucho más efectiva la penetración del producto vía foliar. Si además mojamos las hojas pulverizando el producto de abajo a arriba, aplicaremos el producto directamente en los estomas.

Para una fertilización correcta de la planta de cannabis, mezclaremos 1cc de REANIMATOR (aproximadamente 20 gotas) en 1 Litro de agua. Esta mezcla la pondremos en una botella con Spray y le aplicaremos el producto mojando bien la parte inferior de las hojas. No te preocupes por la mezcla que caiga a la tierra, ya que las raices de la planta también acabarán absorviendo el producto y trasladándolo a todas las células de la planta.
Debemos repetir la opareción cada semana.

Algunas observaciones acerca del REANIMATOR: ( POR DISTRIBUCIONES KIKO HAZE)


REANIMATOR es un producto totalmente natural, enriquecido con NPK+microelementos, aminoácidos y ácidos húmicos, fúlvicos y huminas. NO ES QUÍMICO.

El secreto del producto es la combinación de elementos como su aminograma. Recordemos que un aminoácido es parte de un péptido, éste viene de la cadena polipéptida, que a su vez es parte de una proteína. Y una proteína no deja de ser un trozo minúsculo de un resíduo ORGÁNICO.

La diferencia entre aplicar REANIMATOR y abonos orgánicos es que ahorramos a la planta la energía que necesita para "partir" los elementos orgánicos que le damos a través de abonos, y los asimila directamente. Con esto logramos que la planta gaste sus energías en otras cosas como puede ser la creación de flores, creación de terpenos, etc.

A esto le sumamos que cada aminoácido tiene una función específica en la planta. Así que no es lo mismo aplicarle arginina que valina. Por ejemplo. Lo que se busca con la aplicación semanal de REANIMATOR es estimular el crecimiento, equilibrar el abonado, quitar stress a la planta y la producción de THC, que viene determinada por la estimulación de terpenos precursores y la combinación de ácido olivetólico y geranilpirofosfato que forman el ácido cannabigerólico.Estos compuestos generan ácidos cannabicroménico(CBCA), ácidos cannabidiólico(CBDA) y ácido tetrahidrocannabinólico(THCA), que a su vez generan el THC (tetrahidrocannabinol). Que es lo que realmente se busca: MÁS RESINA ;)

Todos sabemos que la planta va a crecer casi en cualquier condición y con casi cualquier abonado. Pero si
queremos más floración, más cogollo, más THC, hay que aplicar productos como este.
Ayer hablaba con un profesional del cultivo sobre las diferencias entre los agricultores antiguos y las nuevas técnicas de cultivo, con el ejemplo de la aplicación de Hierro en la planta para prevenir/curar la clorosis férrica (amarilleamiento de la hoja, cuando el nervio central queda verde oscuro). En la agricultura antigua
clavaban una herradura en el arbol para que el hierro de ésta se deshiciera con las lluvias y finalmente cayera al suelo. Éstas partículas en el suelo, luego se tienen que disolver para que sean tan minúsculas que la raiz las pueda absorver. En la agricultura actual se le aplica quelato de hierro (EDDHA con un 80% de o-o) para evitar todo el proceso anterior y darle a la planta hierro puro y de la mejor calidad en toda la masa radicular. ESTA ES LA DIFERENCIA.
No es lo mismo hecharle clavos al suelo, que quelato de hierro. Además, los clavos pueden estar hechos de una aleación que podría ser tóxica a la planta. Luego de la importancia de cada elemento del aminograma, viene el proceso de obtención del mismo. No es lo mismo dividir una proteína mediante hidrólisis ácida que mediante hidrólisis enzimática... y la cantidad de ácidos húmicos y fúlvicos + huminas que el cannabis se
zampa en una semana... y muchos otros elementos necesarios para el equilibrio en el abonado.

Se trata de emular las condiciones que tendría la planta en su hábitat natural... Verdad que para un cultivo idóneo necesitamos de un invernadero? y que debemos regular la cantidad de horas/luz que recibe la planta? con las técnicas de abonado pasa lo mismo... más hagamos creer a la planta que está en Asia (su verdadero hábitat), mejores cosechas obtendremos.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

ShareThis

Adsense

Etiquetas

15M (1) abonos floración (1) acelga (1) Activismo (1) agoecologia (1) agricultura ecologica (1) alcohol (1) alcol (1) ansiedad (1) anti-diabético (1) anti-epileptico (1) anti-inflamatorio (1) anticancro (1) aperitivo (1) Argentina (1) artesanía (1) Asociarse (1) Avemaria Vigo (1) Bancos de Sementes (1) Bioestimuladores Marihuana (3) caleteles cannabicos (1) cancer (2) cancer de colon (1) cannabicultura (1) cannabidiol (1) cannabinoides (1) cannabis e cancro (1) cannabis terapéutico (1) carteles cannabicos (1) CBD (2) cefalea (1) ceguera (1) cerebro (1) ciclamen (1) ciruelos (1) cocaina (1) consumo responsable (1) control integrado (3) Conviccións (1) convulsiones musculares (1) corpos represivos (1) cosecha invierno (1) crianza do canabo (10) Cultivo do cánabo (3) cultivo ecolóxico (1) cultivo interior (2) cultivo terapeutico. (1) curado (1) delincuencia (1) distimia (1) distonía (1) dolor (2) dolor crónico (2) dolor menstrual (1) dolor muscular (1) dopamina (1) endocannabinoides (1) enfermedad bipolar (1) Enlaces (1) equinoccios (1) esclerosis multiple (1) espasmos (1) espasticidad (1) estimulanrte apetito (1) Facebook (1) Falperra (1) Fenotipos (30) Fenotipos extintos (2) fitocromos (1) fitosanitarios (1) floración (3) fosforo (1) fotoperiodo (1) Fotos (1) fsf (1) gaia (1) galucoma (1) glaucoma (3) glifosato (1) GMM 2012 (1) gnu (1) guisantes (1) Health economics. NORML (1) heroina (1) hibrido (1) hortícolas (1) IACM (10) indoor (1) insomnio (1) interior (1) Intro (1) ISP's (1) jardines (1) la disquinesia tardía (1) lechuga (1) LED (1) libertad (2) libertad para maria (1) Libros (6) limonero (1) Linux (1) lobbyes (1) marcha millon porros 2012 (1) Marcha Global Marihuana 2012 (1) Marcha mundial marihuana 2012 (1) Marcha mundial marihuana. marcha millon de porros (1) marihuana (2) marihuana argentina (1) marihuana medicinal. (1) marihuana recreativa (1) massive bloom (1) Megaupload (1) narcotico (1) negrilla (1) nitratos (1) nitrogeno (1) North of Seeds (1) Noticias Legalización (2) Noticias Marihuana Medicinal (3) nova concencia (1) Opinión (1) P2P (1) pachamama (1) painkiller (1) particionar disco (1) patata (1) pirateria (1) potasio (1) presión ocular (1) Prevención de Riscos (2) primavera europea (1) privacidad (1) Productos (4) propaganda marihuana (1) propiedad intelectual (1) quimioterapia (2) radioterapia (2) receptores (1) redes sociais (1) reducir partición (1) remolacha de mesa (1) remolacha roja (1) reportajes. (1) resina (1) Romil (1) San canuto (1) secado (1) semilleros (1) sensi seeds (1) sensi star (1) sida (2) sinde (1) sindrome de tourette (1) sistema endocannabinoide (1) software libre. (1) solsticios (1) sopa (1) terapia. (1) Testadores (1) THC (1) THC y cancer. (1) tomate (1) trabeculectomía (1) trastornos del sueño (1) tumor (1) valor engadido (1) valor social. (1) Varios Marihuana (1) vegetativo (1) VIH (1) virus (1) VIS (1) Windows 7 (1)