nos mudamos

viernes, 24 de septiembre de 2010

Bioestimuladores Marihuana: Reanimator

Estamos migrando este blogue a todosementes.blogspot.com. Siguenos dende alí.


REANIMATOR Grow. Bioestimulador para marihana, Bote 30 cc 12 €.

Axudanos a manter esta páxina. Merca en TODOSEMENTES.


CARACTERÍSTICAS:

REANIMATOR é un complexo concentrado especial para o cultivo profesional do cánabo,
desenvolto para estimular o crecemento e favorecer a floración.
Seu potencial está baseado na mestura do poder bioestimulante que poseen os aminoácedos de síntese de calidade farmaceutica e oligopéptidos, xunto con elementos como ácedos húmicos, fúlvicos, huminas e outros elementos naturais de baixo peso molecular e rápida absorción.
Coa aplicación de Reanimator proveemos ás células da planta aminoácedos ceibes biolóxicamente activos, permitindo un aforro de enerxía, que esta emprega  para un crecemento maior e mellor.

EFECTOS NA PLANTA:

* Incrementa o vigor en vexetativo.(favorece a sintese de mRNA creando fitohormonas
naturais)
* Incremento e maior efectivicade da masa radicular.
* Estimulación da producción de Cannabigerol (THCa, precursor do THC)
* Incremento da actividade biolóxica de todos os elementos cos que sexa mesturado.
* Mellor absorción dos elementos naturais do chan.
* Mellor asimilación dos fertilizantes comúns.
* Aumenta a acción dos tratamentos fitosanitarios.
* Resistencia frente a pragas (creación de fitoalexinas)
* Resistencia a temperaturas extremas.
* Tratamento de choque para recuperar unha planta danada.

REANIMATOR é apto para cultivos orgánicos e podese mesturar con calisqueira tipo de insecticida, funxicida ou fertilizante, facilitando sua acción de penetración na planta.

DOSE (para cultivo de marihuana)

1cc por semana (aproximadamente 20 pingueiras)
Unha botella de 30 cc servirá para unha planta durante un ano. Mesturase 1cc en 1 litro de auga e aplicase vía foliar mollando ben as follas.Debese aplicar mellor polo serán (horario planta), xa que os estomas están mais abertos.
Os estomas son os principais participantes na fotosintese, xa que por eles levase a cabo o intercambio gaseoso mecánico, é decir que neste lugar sae o oxixeno (O2) e entra do dioxido de Carbono (CO2). Outra das funcións dos estomas é a asimilación de nutrintes aplicados por vía foliar. Nas plantas de cánabo ou marihuana, a maior parte dos estomas atopase na parte inferior da folla)

Para un mellor aproveitamento de REANIMATOR, recomendase aplicalo á derradeira hora do serán, xa que os estomas están completamente abertos, sendo moito mais efectiva a penetración do producto vía foliar. Si ademais pulverizamos o producto de abaixo cara arriba, aplicaremos o producto directamente sobre os estomas.as pingueiras de producto que caian a terra estarán a disposición da masa radicular, sendo absorbidas  e trasladadas a todas as células da planta.

Debese repetir a aplicación semanalmente.


Algunhas ACLARACIONS arredor do REANIMATOR:( Por Distribucións Kiko Haze)

REANIMATOR é un producto totalmente natural, enriquecido con NPK+microelementos, aminoácedos 
e ácedos húmicos, fúlvicos e huminas. NON É QUÍMICO.

O segredo do prodcuto é a combinación de elementos como os do seu aminograma. Lembremos que
un aminoácedo é parte de un péptido, este ven da cadea polipéptida, que a sua vez é parte de unha proteina; e unha proteina non é mais que un anaco minúsculo de un residuo ORGÁNICO.

A diferenza entre aplicar REANIMATOR e adubos orgánicos é que aforramoslle á planta a enerxía que necesita para "partir" os elementos orgánicos que damoslle a traverso dos adubos, e asimilaos directamente. Con isto logramos que a planta gaste suas enerxías en outras cousas, como pode ser a creación de flores, de termpenos, etc.
Ademais debemos engadirlle a isto que cada aminoácedo ten unha función específica na planta, de tal xeito que non se obteñen os mesmos efectos aplicando, por poñer un exemplo, arginina que valina.

O que se procura coa aplicación semanal de REANIMATOR é estimular o crecemento, equilibrar o estercado, restarlle stress á planta e aumentar a producción de THC, que ven determiñado pola estimulación de terpenos precursores e a combinación do ácedo olivetólico e "geranilpirofosfato" qie forman o ácedo cannabigerólico. Estes compostos xeneran ácedos cannabidiólico (CBDA),ácedo tetrahidrocannabinólico e ácedos cannabiocorménicos (CBCA) que a sua vez xeneran o THC (tetrahidrocannabinol), que é o que realmente se busca: MAIS RESINA.
É ben sabido que a planta vai medrar case en calqueira condición e con caseque calqueira abonado, pero si queremos mais floración, mais cogollo, mais THC, compre aplicar productos como este.

Falando con un profesional do cultivo sobre as diferenzas existentes antre os agricultores antigos e as novas técnicas de cultivo, co exemplo da aplicación de ferro á planta para previr ou curar a clorosis férrica (amarelamento da folla, cando o nervio central queda verde escuro), veiamos como na antiga agricultura clavavase unha ferradura no chan para que esta desfixerase coa choiva e a oxidación. As particulas de ferro logo teñen que disolverse ata que son tan pequenas que os capilares da raiz poidan absorbelas. Na agricultura actual aplicase quelato de ferro (EDDHA con un 80% de o-o) para evitar o proceso anterior e darlle á planta ferro puro e da mellor calidade en toda a masa radicular. ESTA É A DIFERENCIA.Non é o mesmo poñer clavos no chan que aplicar quelato de ferro. Ademais, os clavos poden estar feitos con unha aleación que podería ser tóxica para a planta.
Compre non perder de vista a importancia de cada elemento no aminograma así como o proceso de obtención do mesmo. Non é o mesmo dividir unha proteina mediante hidrólese enzimática...e as cantidades e calidades dos ácedos húmicos e fúlvicos e huminas que o cánabo ou marihuana pode sintetizar nunha semana... e moitos outros elementos necesarios para o equilibrio do abonado.

Tratase de emular as condicións óptimas que tería a planta no seu propio ecosistema... verdade que para un cultivo idoneo compre un invernadoiro? e non e verdade que debemos regular a cantidade de horas/luz que recibe a planta? coas técnicas de fertilización ocurre o mesmo.. canto mais fagamos creer á planta que está no seu propio ecosistema, mellores colleitas obteremos.


------------------------------------
ES

REANIMATOR es un complejo concentrado especial para el cultivo profesional de cannabis, desarrollado para estimular su crecimiento y favorecer la floración.Su potencial está basado en la mezcla del poder bioestimulante que poseen los aminoácidos de síntesis de calidad farmacéutica y oligopéptidos, junto a elementos como ácido húmicos, fúlvicos, huminas y otros elementos naturales de bajo peso molecular y rápida absorción.Con la aplicación de REANIMATOR proveemos a las células de la planta aminoácidos libres biológicamente activos, permitiendo un ahorro de energía, que ésta emplea para un mayor y mejor crecimiento.

EFECTOS EN LA PLANTA:

* Incremento vegetativo (favorece la síntesis de mRNA creando fitohormonas naturales)
* Incremento y mayor efectividad de la masa radicular.
* Estimulación de la producción de Cannabigerol (THCa)
* Incrementa la actividad biológica de todos los elementos con los que se mezcle.
* Mejor absorción de los elementos naturales del suelo.
* Mejor asimilación de los fertilizantes comunes.
* Aumenta la acción de los tratamientos fitosanitarios.
* Resistencia frente a plagas (creación de fitoalexinas)
* Resistencia a temperaturas extremas
* Tratamiento de choque para recuperar una planta dañada.

REANIMATOR es apto para cultivos orgánicos y se puede mezclar con cualquier tipo de insecticida, fungicida o fertilizante, facilitando su acción de penetración en la planta.

DOSIS:cultivar marihuana

1cc por semana
(aprox 20 gotas)

Aproximadamente, una botella de 30cc servirá para una planta durante un año. Mezclado en 1L de agua y vía spray mojando bien las hojasAplicar preferiblemente por la tarde, ya que el estoma de la hoja está mas abierto.(Los estomas son los pequeños poros de las plantas localizados en la superficie de sus hojas. Constan de dos grandes células de guarda y oclusivas rodeadas de células acompañantes. La separación que se produce entre las dos células de guarda (que se pueden separar por el centro manteniéndose unidas por los extremos) denominada "ostiolo", regula el tamaño total del poro y por tanto, la capacidad de intercambio de gases y de pérdida de agua de la planta. Los estomas son los principales participantes en la fotosíntesis, ya que por ellos transcurre el intercambio gaseoso mecánico, es decir que en este lugar sale el oxígeno (O2)
y entra dióxido de carbono (CO2). Otra de las funciones de los estomas es la asimilación de nutrientes aplicados vía foliar.

En la planta de marihuana, la mayor parte de los estomas se encuentra en la parte inferior de la hoja.
Para un mejor aprovechamiento de REANIMATOR, se recomienda aplicarlo a última hora de la tarde ya que los estomas están completamente abiertos, siendo mucho más efectiva la penetración del producto vía foliar. Si además mojamos las hojas pulverizando el producto de abajo a arriba, aplicaremos el producto directamente en los estomas.

Para una fertilización correcta de la planta de cannabis, mezclaremos 1cc de REANIMATOR (aproximadamente 20 gotas) en 1 Litro de agua. Esta mezcla la pondremos en una botella con Spray y le aplicaremos el producto mojando bien la parte inferior de las hojas. No te preocupes por la mezcla que caiga a la tierra, ya que las raices de la planta también acabarán absorviendo el producto y trasladándolo a todas las células de la planta.
Debemos repetir la opareción cada semana.

Algunas observaciones acerca del REANIMATOR: ( POR DISTRIBUCIONES KIKO HAZE)


REANIMATOR es un producto totalmente natural, enriquecido con NPK+microelementos, aminoácidos y ácidos húmicos, fúlvicos y huminas. NO ES QUÍMICO.

El secreto del producto es la combinación de elementos como su aminograma. Recordemos que un aminoácido es parte de un péptido, éste viene de la cadena polipéptida, que a su vez es parte de una proteína. Y una proteína no deja de ser un trozo minúsculo de un resíduo ORGÁNICO.

La diferencia entre aplicar REANIMATOR y abonos orgánicos es que ahorramos a la planta la energía que necesita para "partir" los elementos orgánicos que le damos a través de abonos, y los asimila directamente. Con esto logramos que la planta gaste sus energías en otras cosas como puede ser la creación de flores, creación de terpenos, etc.

A esto le sumamos que cada aminoácido tiene una función específica en la planta. Así que no es lo mismo aplicarle arginina que valina. Por ejemplo. Lo que se busca con la aplicación semanal de REANIMATOR es estimular el crecimiento, equilibrar el abonado, quitar stress a la planta y la producción de THC, que viene determinada por la estimulación de terpenos precursores y la combinación de ácido olivetólico y geranilpirofosfato que forman el ácido cannabigerólico.Estos compuestos generan ácidos cannabicroménico(CBCA), ácidos cannabidiólico(CBDA) y ácido tetrahidrocannabinólico(THCA), que a su vez generan el THC (tetrahidrocannabinol). Que es lo que realmente se busca: MÁS RESINA ;)

Todos sabemos que la planta va a crecer casi en cualquier condición y con casi cualquier abonado. Pero si
queremos más floración, más cogollo, más THC, hay que aplicar productos como este.
Ayer hablaba con un profesional del cultivo sobre las diferencias entre los agricultores antiguos y las nuevas técnicas de cultivo, con el ejemplo de la aplicación de Hierro en la planta para prevenir/curar la clorosis férrica (amarilleamiento de la hoja, cuando el nervio central queda verde oscuro). En la agricultura antigua
clavaban una herradura en el arbol para que el hierro de ésta se deshiciera con las lluvias y finalmente cayera al suelo. Éstas partículas en el suelo, luego se tienen que disolver para que sean tan minúsculas que la raiz las pueda absorver. En la agricultura actual se le aplica quelato de hierro (EDDHA con un 80% de o-o) para evitar todo el proceso anterior y darle a la planta hierro puro y de la mejor calidad en toda la masa radicular. ESTA ES LA DIFERENCIA.
No es lo mismo hecharle clavos al suelo, que quelato de hierro. Además, los clavos pueden estar hechos de una aleación que podría ser tóxica a la planta. Luego de la importancia de cada elemento del aminograma, viene el proceso de obtención del mismo. No es lo mismo dividir una proteína mediante hidrólisis ácida que mediante hidrólisis enzimática... y la cantidad de ácidos húmicos y fúlvicos + huminas que el cannabis se
zampa en una semana... y muchos otros elementos necesarios para el equilibrio en el abonado.

Se trata de emular las condiciones que tendría la planta en su hábitat natural... Verdad que para un cultivo idóneo necesitamos de un invernadero? y que debemos regular la cantidad de horas/luz que recibe la planta? con las técnicas de abonado pasa lo mismo... más hagamos creer a la planta que está en Asia (su verdadero hábitat), mejores cosechas obtendremos.

lunes, 20 de septiembre de 2010

Bioestimuladores ¿Que son?

Estamos a migrar este blogue a...

www.todosementes.blogspot.com. Siguenos dende alí.

Bioestimuladores ¿Que son?INTRODUCCIÓN
A sustentabilidade dos sistemas agrícolas a longo prazo debe fomentar o uso e manexo  efectivo dos recursos dos agro-ecosistemas.Neste sentido os bioestimuladores e os inoculantes microbianos son un compoñente vital dos sistemas sustentables, xa que constituen un medio económicamente atractivo e ecolóxicamente aceptable de reducir os insumos externos e de mellorar a cantidade e calidade dos recursos internos.

Dentro dos bioestimuladores compostos por inoculantes microbianos atopanse as bacterias do xénero Azotobacter, as cales están presentes no chan e o atoparse en elevadas poboacións nos agroecosistemas asocianse ó sistema radicular de algunhas especies vexetais e ocasionan unha aceleración do desenvolvemento e un incremento do rendemento nos cultivos, debido fundamentalmente a sua capacidade de sintetizar sustancias biolóxicamente activas como poden ser as auxinas, citoquininas, giberelinas, aminoácedos e vitaminas.SUSTANCIAS REGULADORAS DO CRECEMENTO

Existen moitas sustancias que regulan o crecemento das plantas, unas o activan, mentras que outras o inhiben, ou incluso desencadean procesos de senescencia.
As mais coñecidas son as hormonas:
-Auxinas
-Giberelinas (GA)
-Citoquininas (CQ)
-Etileno
-Acedo abcìsico (ABA)
Ademais das hormonas, existen outros moitos compostos naturais que influen sobre o crecemento das plantas a moi baixas concentracións.
Podense crear tres grupos diferentes:
I) producidos por plantas inferiores, onde regulan seu desenrrolo.
II) producidos por microorganismos, que estimulan o crecimiento das plantas superiores.
III) presentes en plantas superiores, pero que afectan a seu crecemento cuando aplicanse de xeito exòxeno.

Grupo I

Dentro de este grupo están os ácedos trispòricos e o ácedo lunulàrico, que é responsable da durmiciòn inducida polo fitocromo en días longos.

Grupo II

Os estimuladores de crecemento mais coñecidos, producidos por microorganismos, son os  seguintes:
-Helmintosporol, con acción parecida a das Giberelinas.
-Fucsicoccina, que produce marchitamiento.
-Malformina, que causa malformacions en pecíolos e talos de varias especies.

Grupo III

A este grupo pertencen as fitoalexinas, as vitaminas e as sustancias fenòlicas. As vitaminas son necesarias para o crecemetno e bon medrar dasplantas. A vitamina C é un antioxidante natural que protexe ás plantas dos procesos de envellecemento, retardandoos.Dentro dos compostos fenólicos, incluense os ácedos fenólicos, as cumarinas e os flavonoides.
Os ácedos fenòlicos mais coñecidos son: salicílico, para-cumárico, cafeico, clorogénico, gàlico, para-hidroxibenzoico, ferùlico e orto-cumàrico.
Antre os flavonoides mais estudados podese citar: quercetina, rutina, apigenina, naringenina, kempferol, genisteìna e as antocianinas: florentina, naringina y floridzina.
Dentro das cumarimas, coñecense as seguientes moléculas: chumarían, escopoletina e umbeliferona.

Auxinas

Entre as auxinas das plantas superiores, a mais coñecida é o ácedo3-indolacètico (AIA).
Tamén hay muchas referencias sobre el ácido fenilacetico.
As auxinas estimulan a sintese de proteinas e RNA (especialmente sua fracción ribosómica m-RNA) en tecidos en crecemento. Estimase que mais que iniciar novas vías de desenvolvemento, o que fan as auxinas é desbloquear algunhas vías preexistentes. O efecto mais importante na aplicación das auxinas é a elongación celular.
As auxinas participan de xeito moi directo no medre celular, chegando incluso a controlar a división celular en algúns tecidos. De feito, o desenvolvemento das técnicas de cultivos de tecidos, foi posible grazas á acción das auxinas sobre a división celular.
O proceso de rizoxénese está intimamente relacionado coa división celular, sendo práctica normal en horticultura, sobre todo en viveiros, aplicarlle auxinas os gallos para favorecer o enraizamento.
A aplicación de outras hormonas, como poden ser as giberelinas e as citoquininas, estimulan a sintese das auxinas, producindo un incremento na sua concentración.tración.

Giberelinas

Actualmente coñecense mais de cincuenta gibelerinas distintas. Todas elas son diterpenoides ácedos derivados do ent-kaureno. Distinguense dous grandes grupos: giberelinas con 20 y con 19 átomos de carbono.
Las giberelinas no se atopan solo libres, senon tamén formando glucósidos e derivados acetilados e propilados.
A aplicación de giberelinas, produce cambios no tamaño das células. Estas hormonas influen en moitos procesos das plantas, como a floración e o medre dos froitos.
En plantas de día longo, as giberelinas poden sustituir o efecto do fotoperiodo.

Citoquininas

As citoquininas regulan a división celular, aumentando a mitosis, mentras que tanto as auxinas, como las giberelinas, actúan sobre a elongación celular.
O igual que as outras hormonas, as citoquininas son capaces de estimular a sintese de RNA e de proteinas.
As citoquininas retardan a senescencia, o impedir a desaparición das giberelinas, manteñen en funcionamento a maquinaria sintetizadora de proteinas mediante a regulación da sintese do RNA.
Os froitos e as sementes inmaduras, son as mellores fontes de citoquininas.
A zeatina, que é a citoquinina mais coñecida, aillouse en sementes de millo.
Estas hormonas sintetizanse nas raices das plantas e inducen á formación de órganos, influindo sobre os procesos de diferenciación.Regulación hormonal da morfoxénexe.

A distribución e concentración de auxinas, giberelinas e citoquininas, son factores vitais na regulación da diferenciación e morfoxénese dos vexetais.
Os brotes novos, son sitios moi activos na sintese de auxinas. As giberelinas parecen sintetizarse en follas en crecemento, froitos, raices e sementes.
Existe unha correlación moi íntima entre as velociades de medre das diferentes zoas do tronco e os gradentes de concentración de auxinas e giberelinas.
As auxinas xogan un papel fundamental na formación do xilema. A demostración de que a auxina era a sustancia formadora de raices, conduciu ó uso de auxinas sintéticas para a inducción da formación de raices. Algunhas auxinas sintéticas, como o ácedo indolbutirico ou o ácedo naftalenacetico, son mais potentes que a auxina natural, debido a que son mais resistentes ó sistema enzimático AIA-oxidaxa.
As giberelinas e citoquininas, inhiben o desenrolo das raices. Este feito é sorprendente no caso das citoquininas, xa que son elas as promotoras da división celular.
En definitiva, tanto a diferenciación como o inicio de crecemento de órganos, son fenómenos controlados por reaccións entre sustancias hormonais.

Os bioactivadores hormonais obtidos de extractos de plantas, o seren aplicados incrementan a velocidade dos procesos fisiolóxicos da planta, aumentando as taxas de respiración e fotosintese.

Contido de hormonas no proceso dos froitos.

Os frotitos na etapa de premaduración, constituen a fonte mais rica de sustancias de medre nos vexetais. Tamén tense constatado unha boa correlación entre a intensidade do crecemento das sementes e a actividade giberelínica.

Fontes:
http://biblioteca.idict.villaclara.cu/UserFiles/File/ciencia/196.pdf

http://www.agrogt.com/Fichas_tecnicas/Greensoil/Ficha%20Tecnica/FITOACTIV.pdf

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.ilustrados.com/publicaciones/multimedia/15048d3.gif&imgrefurl=http://www.revistaciencias.com/publicaciones/EkplFppkZlOkBaroDJ.php&usg=__5-5BtVRpEnrrm8zt4DyJ60OHYNk=&h=138&w=526&sz=5&hl=es&start=239&sig2=TYQZAwfxIf-BjtZlg5I4YA&zoom=1&tbnid=kt6PfzHy1dn4iM:&tbnh=57&tbnw=219&ei=U_eVTP-9IMOecY2u4aMF&prev=/images%3Fq%3Dauxinas,%2Bcitoquininas,%2Bgiberelinas,%2Bamino%25C3%25A1cidos%2By%2Bvitaminas%26hl%3Des%26client%3
Dfirefox-a%26sa%3DX%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official%26biw%3D836%26bih%3D492%26tbs%3Disch:
10%2C13171&itbs=1&iact=hc&vpx=285&vpy=190&dur=7408&hovh=110&hovw=420&tx=194&ty=67&oei=zvWVTL
n7D4m4vgPavuCZDQ&esq=13&page=36&ndsp=6&ved=1t:429,r:1,s:239&biw=836&bih=492

http://www.agrares.com/

PD: Si facedes unha metabúsqueda do termo "Bioestimuladores" atoparedes unha chea de estudios que amparan todos eles que o uso das hormonas naturais favorecen e adiantan o crecemento e maduración.

Axuda a manter esta Páxina. Merca en TODOSEMENTES.

sábado, 18 de septiembre de 2010

Boletín IACM 14 de Septembro 2010_gl

Boletín IACM 14 de Septembro 2010_gl

*** Congreso de Septembro do 2011***

A IACM celebrará seu vindeiro congreos sobre o Uso Médico dos Cannabinoides, xunto co European Workshop on Cannabinoids, do 8 ó 10 de Septembro do 2011 na universidade de Bonn, Alemania. Escomenzará o xoves polo serán (8 de Septembro) e rematará cunha cea o sábado (10 de Septembro). A páxina web do congreso estará dispoñible en novembro do 2010; nela porase o programa preliminar e poderase realizar a inscripción e enviar os resumos. A data tope para a recepción dos mesmos é o 31 de Maio do 2011. A cuota de inscripción será de 240 € (reducido a 180 € para estudantes)

1.-
Israel: O Ministerio de Sanidade autoriza a cinco médicos mais a prescribir cánabo.


O 5 de Septembro o Ministerio de Sanidade autorizou a cinco médicos de diferentes hospitais israelíes a prescribir cánabo a pacentes con dor crónica e outras enfermedades graves. Ata agora non había mais que un que poidera facelo.. O Ministerio está a por en marcha un programa piloto destiñado a incrementar o número de médicos que poidan recetar cánabo con fins s con fines terapéuticos. Estima que no 2010 haberá un aumento das licenzas para consumir cánabo do 66%, o que permitirá o tratamento de perto de 5000 enfermos. O ministerio agrada que no futuro decenas de miles de pacentes sexan tratados con cánnabis.
A maioría das recetas de cánabo prescribense a enfermos con dor crónica, incluindo non só a pacentes con fibromialxia e cancro, senon tamén con VIH/SIDA, transtornos nurolóxicos, esclerose multiple, asma, glaucoma, así como a veteranos de guerra que sufren trastorno por estres postraumático. Polo de agora 14 eiras israelies teñen permiso para cultivar cánabo legal para uso mediciñal, pero na actualidade somentes tres están en funcionamento. O Ministerio de Sanidade aprobou recentemente unha cuota mensual de 360 shekels (uns 75 €) por cada consumidor de cánabo para cubhrir os gastos cada vez maiores. Israel está obrigado por un tratado internaciona a estabelecer un organismo gubernamental que regule a distribución do cánabo con fins medicinais, pero non o ten feito.

Mais info:
http://www.haaretz.com/news/national/israel-relaxes-restrictions- on-medical-marijuana-1.312347
(Fuente: Haaretz del 5 de septiembre de 2010)

2.
Cencia: O cánabo fumado é eficaz para a dor neurolóxica crónica.


Realizouse un estudo clínico na Universidade McGill de Montreal, Canadá, con 23 pacientes con dor neurolóxico provocado por traumatismo ou ciruxía. Foron asignados aleatoriamente para recibir cánabo de catro potencias distintas (0, 2’5, 6 y 9’4 por cento de THC) durante catro períodos de 14 días nun ensaio cruzado.Os participantes inhalaron nunha pipa unha dose única tres veces ó dica durante os primeiros cinco días de cada ciclo, seguido por nove dias sin tratamento.Mediuse a intensidade diaria media da dor usando unha escala do 0 ó 10. "Este é un primeiro esnsaio levado a cabo con enfermos autorizados a fumar cánabo nos seus domicilios e monitorizando cada día os resultados, dixo o doctor Mark Ware, autor
principal do estudo.
Dos 23 participantes, 21 completaron o estudo. A intensidade media diaria da dor reduciuse notablemente polo consumo de cánabo de maior potencia en comparanza co placebo de cánabo  (5’4 y 6’1). As preparacións de potencia intermedia deron lugar a grados intermedios pero non sinificativos, de melloría. Os participes que recibiron cánabo con un 9,4% de THC tamén afirmaron unha melloría notable para conciliar o sono e da calidade do mesmo. Non houbo diferencias mp estado de ánimo nin na calidade de vida. Os investigadores concluiron decindo que "unha soa inhalación de 25 mg de cánabo herval con un 9,4% de THC tres veces ó día durante cinco días reduciu a intensidade da dor, mellorou o sono e foi ben tolerado"
Mais info en:
- Http://www.reuters.com/article/idUS32351+30-Aug- 2010+PRN20100830
Http://www.winnipegfreepress.com/canada/breakingnews/smoking-cannabis-can-relieve-some-pain-improve-sleep-clinical-trial-101773538.html

O estudo completo está dispoñible en:http://www.cmaj.ca/cgi/rapidpdf/cmaj.091414v1

(Fontes: Reuters do 30 de agosto de 2010; Canadian Press do 29 de agosto de 2010; Ware MA, Wang T, Shapiro S, Robinson A, Ducruet T, Huynh T, Gamsa A, Bennett GJ,  Collet JP. Smoked cannabis for chronic neuropathic pain: a randomized controlled trial. CMAJ. 2010 Aug 30. [en imprenta])

3.
Canadá: Aprobado o extracto de cánabo Sativex para otratamento da espasticidade por esclerose múltiple.Segundo un comunicado de prensa do 31 de Agosto de GW Pharmaceuticals, fabricante do Sativex, extracto de cánabo con cantidades iguais de  THC e CBD, o Ministerio de Sanidade canadiano aprobouno para o tratamento da espasticidade en pacentes con esclerose múltiple. Canada é o terceiro país tras do Reino Unido e Espanha, que autoriza o Sativex para esta indicación.

" O Sativex é útil como tratamento coadyuvante para o alivio sintomático da espasticidade en enfermos adultos con esclerose múltiple que non responden adecuadamente á terapia habitual e que amosan unha mellora notable nunha proba inicial co fármaco", dixo o laboratorio. Ademais de esta nova indicación, o Sátivex está dispoñible en Canadá para o alivio sintomático da dor neurolóxica en pacentes adultos con esclerose múltipla dende 2005, e dende 2007 como tratamento analxésico de apoiio en enfermos adultos con cancro avanzado e dor constante entre moderado e serveiro non controlado con dosis máxima tolerada de opiaceos fortes.

  + info en:
http://www.gwpharm.com

(Fonte: Comunicado de prensa de GW Pharmaceuticals do 31 de agosto do 2010)

4.
Noticias breves


***Cencia: VIH
Nun estudo cruzado controlado con placebo realizado na Universidade de Columbia en Nova Iorque (EE.UU.), 7 pacentes VIH-positivos consumidores habituais de cannabis recibiron THC (dronabinol). En dous períodos de 16 días tomaron 10 mg de THC cuatro veces ó día ou placebo. O THC aumentou o consumo calórico e a calidade do sono nos primeiros 8 días de tratamento. Os efectos do THC de melloría do estado de ánimo mantiveronse durante os 16 días. Os investigadores concluen afirmando que observouse "tolerancia selectiva" para os efectos sobre o apetito e a melloría do sono sueño.
(Fuente: Bedi G, et al. Psychopharmacology (Berl). 2010 Sep 8. [en imprenta])

***Cencia: Éxtasis e THC
Centíficos da Universidad de Nijmegen (Holanda) investigaron en 16 voluntarios sans a diferencia entre os efectos do THC inhalado xunto con éxtasis (MDMA) e os das duas drogas solas. O THC foi administrado mediante un vaporizador. A adminsitración de THC xunto co MDMA aumentou os efectos desexados subxectivos e a intensidade da droga en comparación co extasis só, o que según os autores podería explicar o amplo uso da combinación.
(Fonte: Dumont G, et al. J Psychopharmacol. 2010 Sep 3. [en imprenta])

***Cencia: Apetito
Según os resultados de unha investigación levada a cabo na Universidade de Fukuoka (Xapón) os animais que recibiron unha dieta alta en graxas durante os tres primeiros días preferiron unha dieta alta en graxas a partires de entón. Este efecto estivo mediado polos receptores  CB1. A concentración do endocannabinoide 2-AG incrementouse no hipotálamo logo de tres días de dieta alta en graxas.
(Fuente: Higuchi S, et al. Behav Brain Res. 2010 Sep 1. [en imprenta])

***Cencia: Vasodilatación das arterias
De acordo con un estudo realizado na universidade de Madrid (España) o cannabinoide cannabinoide sintético metanandamida causa relaxación da aorta nas ratas, efecto mediado polos receptores CB1 y CB2. Unha investigación adicional demostrou que nesta relaxación arterial están implicados o NO (óxido nítrico) e as enzimas do citocromo P450.
(Fuente: López-Miranda V, et al. Cardiovasc Drugs Ther. 2010 Sep 4. [en imprenta])

***Cencia: Diabetes
Según investigacions realizadas na Facultade de Menciña de Georgia en Augusta (EE.UU.) o cannabidiol (CBD) protexe os nervios da retina. Isto debese en parte á prevención da acumulación de glutamato por acción das enzimas responsables.
(Fuente: El-Remessy AB, et al. Mol Vis 2010;16:1487-95.)

Asociación Internacional por os Medicamentos Cannabinoides
(IACM)
Am Mildenweg 6
D-59602 Ruethen
Alemania
Teléfono: +49 (0) 2952-9708571
Fax: +49 (0) 2952-902651
Correo electrónico: info@cannabis-med.org
http://www.cannabis-med.org

Para darse de baixa ou de alta na  lista de correos do Boletín da IACM, o si cambia seu enderezo de correo electrónico, por favor visite www.cannabis-med.org/spanish/subscribe.htm. Pode escoller entre as distintas lingoas (inglés, alemán, francés, holandés, italiano e español).
Os artugis extraudis di Boletín da IACN poden ser impresos, traducidos e distribuidos gratuitamente para calqueira fin non comercial, sempre e cando a obra orixinal sexa debidamente citada. A fonte do boletín da IACM é  "IACM, www.cannabis-med.org".
Traducción Manolo Freiria. manolofreiria@gmail.com

miércoles, 1 de septiembre de 2010

Boletín IACM 1 de Septembro 2010.


1.
Cencia: THC producido a partires de unha bacteria modificada xenéticamente.Centíficos da Universidade Técnica de Dortmund, na Alemaña, manipularon xenéticamente bacterias para que poidan sintetizar o principal composto sicoactivo do cánabo. Este procedemento de producción de THC (dronabinol) creese que é menos laborioso e polo tanto mais barato comparado co seguido hoxe en día en Alemaña, dixo o pasado 17 de Agosto Oliver Kayser de dita universidade.
Ata o de agora Alemaña obtiña o dronabinol a partires do cánabo industrial extraendo o cannabidiol (CBD) para convertilo en THC. A extracción química de canabo rico en THC non está permitida en Alemaña. A sintese de dronabinol tamén é costosa en comparación co novo procedemento.   Kayser anticipa que o precio de producción co novo método será somentews de uns 2500€ por Kg de THC. O proceso consiguese mediante a modificación xenética da bacteria E. Colli, a cal adquire a caacidade de producir o memso THC que a planta.A universidade de Dortmund, xunto con unha compañía farmaceutica, está a planear a fundación de unha empresa para a producción de THC..

Máis información en: http://derstandard.at/1281829392202/Tetrahydrocannabinol- Bakterien-koennen-ohne-viel-Aufwand-Cannabis-Wirkstoff-produzieren

(Fonte: Standar del 17 de agosto de 2010)

2.
Alemaña: A lei de estupefacientes cambea para permitir a aprobación do Sativex.


O goberno alemán quere permitir que as compañías farmaceuticas poidan solicitar a aprobación de medicamentos a base de cánabo. Según as autoridades alemanas "dado que en Europa (Gran Bretaña) foi aprobado un fármaco de extracto de cánabo para o tratametno sintomático da espasticidade na esclerose múltiple, compre erguer a prohibición xeral sobre o cánabo con fins medicinais para que poida autorizarse dito medicamento". Como ocurre en outros paises europeos, que aprobaron ou desexan aprobar o Sativex, o cambio da lei limitase ós medicamentos a base de cánabo. Esperase que Alemaña acepteo no 2011 e que limitese seu ratamento á espasticidade na esclerose múltiple.
O goberno segue as recomendacións que dictou o pasado 3 de Maio o comité de expertos en narcóticos, a reclasificación do Cánabo do Anexo I ó II da lei de estupefacientes, sempre e cando "este destiñado á producción de preparados con fins medicinais".O comité tamén recomendou engadir no anexo III da lei de estupefacientes o seguinte punto: "Extracto de Cánabo (extracto obtido da planta ou parte da planta pertencente á especie cánnabis" e somentes "en forma de preparado autorizado como medicamento. O anexo I da lei alemana inclue estupefacentes que non poden ser receitados nin comercializados como a heroina, a cocaina, o LSD ou o propio Cánabo. A inclusión do extracto de cánabo no anexo III da lei de narcóticos
faise pola prevista aprobación do Sativex.

Máis comentarios en alemán arredor dos cambios por la ACM: http://www.cannabis- med.org/nis/data/file/stellungnahme_2010.pdf
(Fonte: Referentenentwurf einer 25. Verordnung zur Änderung betäubungsmittelrechtlicher Vorschriften)


3.
Alemaña: O instituto Federal de Medicamentos e Productos Sanitarios rechaza unha petición para autocultivo de cánabo con fins medicinais.


O instituto Federal de Medicamentos e Productos Sanitarios (BfArM), dependente do Ministerio Federal de Sanidade, prohibiu a un enfermo de esclerose múltiple cultivar cánabo para o seu consumo. A notificación, do 10 de Agosto, xustifica a denegación pola preocupación respecto da seguridade de un cultivo caseiro,  por favorecer o maior risco de abuso, polo uso de unha sustancia non normalizada e polo dano á reputación internacional de Alemaña. Ademais, o  el BfArM alega que o demandante pode mercar o cánabo nas farmacias. Michael Fischer, de Mannheim, leva necesitado cánabo durante moitos anos e foi absolto nun proceso penal por violación da lei de narcóticos logo de ter actuado en estado de emerxencia.
O BfArM xa lle concedera permiso para consumir cánabo de farmacia importado dos paises baixos. Non embargbantes, en vista da sua gran necesidade de cánabo, o medicamento na farmacia viña costandolle uns  1.500 euros (1.900 dólares EE.UU.) polo que a única alternativa para o señor  Fischer era o autocultivo.
Sua solicitude non foi estudiada polo BfArM durante varios anos a pesares do fallo do Tribunal Administrativo Federal, de 19 de Maio do 2005, que sinalaba que no caso de que se expedira un permiso para consumir cánabo con fins terapéuticos, sería considerada a aprobación do autocultivo. O fallo do tribunal tamén dí: "A referencia a un medicamento que nin está dispoñible nin ó alcance do cidadán medio, non é unha alternativa para lograr o interés do público no uso do cánabo para combatir enfermedades".
A decisión da  BfArM somentes deu lugar a unha aplicación por omisión ante o Tribunal Administrativo de Colonia. O parecer, este dictame basease nunha directiva do Ministerio Federal de Sanidade, como desprendese das notas do arquivo do  Sr. Fischer no BfArM que di que "a concesión de un permiso para auto-cultivo de cánabo terapéutico está xustificada e, dada a precaria situación  económica, sin alternativa". Agora o Ministerio Federal terá que respostar, según as anotacións.

Mais información nol ACM-Mitteilungen del 28 de agosto de 2010:
http://www.cannabis-med.org/german/acm-mitteilungen/ww_de_db_cannabis_artikel.php?id=66
(Fontes: Notificación da BfArM do 10 de agosto de 2010, comunicado de prensa do Dr. Oliver
Tolmein do 18 de agosto de2010)


4.
EE.UU./Países Baixos: O cánabo producido por Bedrocan internacionalizase e intentará obter a
longo prazo a aprobación das autoridades sanitarias dos EE.UU.


Dende hai pouco Bedrocan Internacional, con sede en Oakland, EE.UU., é unha empresa filial de  Bedrocan BV nos paises Baixos. Dende 2003 Bedrocan produce cánabo estandarizado de alta calidade baixo o control do Ministerio Neerlandes de Sanidade para a sua distribución en farmacias. A compañía tamén está tratando de obter permiso para cultivar en nome do goberno Israelí. Michael Sautman, responsable de Bedrocan Internacional, dixo que seu obxectivo é posicionar á compañía na industria norteamericana do cánabo medicinal  en rápida expansión e para axudar a profesionalización da producción. A visión de Sautman é a de usar os protocolos de aprobación farmacolóxica para a legalización do cánabo medicinal a nivel internacional.
O proceso para obter o permiso federal da Food and Drug Administration (FDA) norteamericana dura anos e costa millóns.Existen moitas barreiras normativas para os plans de Bedrocan. Para investigar con marihuana coa aprobación da FDA os centíficos deben obtela de unha fonte con aprobación federal: Somente hai unha no país, na Universidade de Mississippi, e é dificil obter permiso do goberno para utilizala. Os centificos tamén poden cultivar seu propio cánabo para investigalo, pero tamén necesitan permiso federal e ata o de agora todas as peticións levan sido denegadas.

Mais información en : http://www.baycitizen.org/marijuana/story/dutch-company-enters-oakland-pot-scene/
(Fuente: Citizen Bay del 13 de agosto de 2010)

5.
Noticias breves***Cencia: Motilidade do estómago

Según investigacións realizadas pola Universidade de San Xurxo de Londres, Reino Unido, os cannabinoides inducen unha reducción da frecuencia da motilidade do estómago. Nos animais os investigadores observaron un aumento de esta motilidade logo da administración de unha sustnacia (apomorfina) que induce o vómito. Sinalan que seus resultados con cannabinoide sintético WIN 55,212-2 "revelan novas pistas sobre o mecanismo de regulación da disminución da motilidade inducida por cannabinoides.
(Fonte: Percie du Sert N, et al. Neurogastroenterol Motil. 2010 Aug 22. [en imprenta])

***Cencia: Avellentamento.

Según os estudos levados a cabo na Universidade de Bonn, Alemaña, os ratos modificados xenéticamente sin receptores CB1 presentan un descenso acelerado da aprendizaxe e a memoria. Estes cambios similares ó avenllentamento limitabanse ás habilidades cognitivas e a estructura da pel . Non houbo mais órganos con síntomas de avellentamento acelerado. Os investigadores concluiron que a "falla de receptores CB1 non provoca avellentamento xeral acelerado".

(Fonte: Bilkei-Gorzo A, et al. Neurobiol Aging. 2010 Aug 17. [en imprenta])

***Cencia: Dolor artrítico

Según os estudos realizados pola universidade de Nottingham, Reino Unido, o nivel de endocannabinoide  anandamida (AEA) e o do l 2-araquidonoil-glicerol (2-AG) aumentan na médula espiñal de ratas con artrite experimental. La artrite foi inducida pola ixección intraarticular de unha sustancia química. Os receptores CB1 y CB2 estiveron involucrados no control da dor destes animais. Os investigadores afirman que o "novo control das respostas da columna vertebral polos receptores CB(2) neuronais suxiren que este sistema receptor pode ser un importante obxectivo para a modulación da dor" na artrite.

(Fonte: Sagar DR, et al. Arthritis Rheum. 2010 Aug 18. [en imprenta])


***Cencia: Enfermedade de Huntington

Centíficos de Leuven, Bélgica, comparon a distribución dos receptores  CB1 en 20 pacientes con enfermedade de Huntington e 14 controis sans. Atoparon unha intensa disminución nos CB1 en toda a materia gris do cerebro nos pacentes, incluso en estadios precoces da enfermedade. Afirman que "esta é a primiera vez, que saibamos, que demostrase en vivo unha alteración do sistema endocannabinoide endóxeno nunha enfermedade neurlóxica humana".

(Fonte: Van Laere K, et al. J Nucl Med. 2010 Aug 18. [en imprenta])

***Cencia: Síndrome do intestino irritable

Investigadores do Centro Médico Académico de Amsterdam, Holanda, estudiaron a sensibilidade rectal de 10 pacentes con sindrome do intestino (colon) irritable e  12 voluntarios sanos, tras a administración de placebo e duas dosis diferentes de THC (5 y 10 mg) nun estudio doble cego e cruzado. O THC non alterou a percepción á destensión rectal en comparación co placebo, nin nos suxetos sanos nin nos enfermos. Os investigadores concluen decindo que seus resultados "son un argumento en contra -de unha acción central- dos antagonistas CB como erramentas para disminuir a hipersensibilidade visceral " en pacentes co síndrome del intestino (colon) irritable. 

(Fonte: Klooker TK, et al. Neurogastroenterol Motil. 2010 Aug 16. [en imprenta])

***Ciencia: Degradación da anandamida

Según centíficos da Universidade Stony Brook de Nova Yorke,EE.UU., a ciclooxigenasa-2 (COX-2) posee a capacidade de degradar a anandamida (AEA).Sabese que a COX-2 media na la inflamación e contribue aä neurodexeneración. A anandamina é degradada principalmente pola amida hidrolasa de ácedos grasos  (FAAH). Os centíficos afirman que seus achádegos  "establecen a COX-2 como un mediador do
metabolismo rexional da AEA no miolo do rato"

(Fonte: Glaser S, et al. J Pharmacol Exp Ther. 2010 Aug 11. [en imprenta])


Asociación Internacional polos Medicamentos Cannabinoides (IACM)
Am Mildenweg 6  D-59602 Ruethen  Alemania
Teléfono: +49 (0) 2952-9708571
Fax: +49 (0) 2952-902651
Correo electrónico: info@cannabis-med.org
http://www.cannabis-med.org

Para darse de baixa ou de alta na lista de correos do  Boletín da IACM, o si cambia seu  enderezo de correo  electrónico, por favor visite www.cannabis-med.org/spanish/subscribe.htm. Pode elexir entre distintas lingoas (inglés, alemán, francés, holandés, italiano e español).

Os artigos extraidos do Boletín de la IACM poden ser impresos, traducidos e distribuidos gratuitamente para calqueira fin non comercial, sempre e cando a obra orixinal sexa debidamente citada.

A fonte do  Boletín de la IACM é "IACM, www.cannabis-med.org".

---------------------------------------------------------------------
Para dar de baixa a suscripción, mande unha mensaxe a:   es-unsubscribe@cannabis-med.org
Para obter o resto de direccións-comando mande unha mensaxe a:   es-help@cannabis-med.org

ShareThis

Adsense

Etiquetas

15M (1) abonos floración (1) acelga (1) Activismo (1) agoecologia (1) agricultura ecologica (1) alcohol (1) alcol (1) ansiedad (1) anti-diabético (1) anti-epileptico (1) anti-inflamatorio (1) anticancro (1) aperitivo (1) Argentina (1) artesanía (1) Asociarse (1) Avemaria Vigo (1) Bancos de Sementes (1) Bioestimuladores Marihuana (3) caleteles cannabicos (1) cancer (2) cancer de colon (1) cannabicultura (1) cannabidiol (1) cannabinoides (1) cannabis e cancro (1) cannabis terapéutico (1) carteles cannabicos (1) CBD (2) cefalea (1) ceguera (1) cerebro (1) ciclamen (1) ciruelos (1) cocaina (1) consumo responsable (1) control integrado (3) Conviccións (1) convulsiones musculares (1) corpos represivos (1) cosecha invierno (1) crianza do canabo (10) Cultivo do cánabo (3) cultivo ecolóxico (1) cultivo interior (2) cultivo terapeutico. (1) curado (1) delincuencia (1) distimia (1) distonía (1) dolor (2) dolor crónico (2) dolor menstrual (1) dolor muscular (1) dopamina (1) endocannabinoides (1) enfermedad bipolar (1) Enlaces (1) equinoccios (1) esclerosis multiple (1) espasmos (1) espasticidad (1) estimulanrte apetito (1) Facebook (1) Falperra (1) Fenotipos (30) Fenotipos extintos (2) fitocromos (1) fitosanitarios (1) floración (3) fosforo (1) fotoperiodo (1) Fotos (1) fsf (1) gaia (1) galucoma (1) glaucoma (3) glifosato (1) GMM 2012 (1) gnu (1) guisantes (1) Health economics. NORML (1) heroina (1) hibrido (1) hortícolas (1) IACM (10) indoor (1) insomnio (1) interior (1) Intro (1) ISP's (1) jardines (1) la disquinesia tardía (1) lechuga (1) LED (1) libertad (2) libertad para maria (1) Libros (6) limonero (1) Linux (1) lobbyes (1) marcha millon porros 2012 (1) Marcha Global Marihuana 2012 (1) Marcha mundial marihuana 2012 (1) Marcha mundial marihuana. marcha millon de porros (1) marihuana (2) marihuana argentina (1) marihuana medicinal. (1) marihuana recreativa (1) massive bloom (1) Megaupload (1) narcotico (1) negrilla (1) nitratos (1) nitrogeno (1) North of Seeds (1) Noticias Legalización (2) Noticias Marihuana Medicinal (3) nova concencia (1) Opinión (1) P2P (1) pachamama (1) painkiller (1) particionar disco (1) patata (1) pirateria (1) potasio (1) presión ocular (1) Prevención de Riscos (2) primavera europea (1) privacidad (1) Productos (4) propaganda marihuana (1) propiedad intelectual (1) quimioterapia (2) radioterapia (2) receptores (1) redes sociais (1) reducir partición (1) remolacha de mesa (1) remolacha roja (1) reportajes. (1) resina (1) Romil (1) San canuto (1) secado (1) semilleros (1) sensi seeds (1) sensi star (1) sida (2) sinde (1) sindrome de tourette (1) sistema endocannabinoide (1) software libre. (1) solsticios (1) sopa (1) terapia. (1) Testadores (1) THC (1) THC y cancer. (1) tomate (1) trabeculectomía (1) trastornos del sueño (1) tumor (1) valor engadido (1) valor social. (1) Varios Marihuana (1) vegetativo (1) VIH (1) virus (1) VIS (1) Windows 7 (1)